Notice Of Application For A License To Generate Electricity

NOTICE OF APPLICATION FOR A LICENCE TO GENERATE ELECTRICITY

In terms of Section 11 of the Electricity Regulation Act, 2006 (Act No. 4 of 2006); Green Electron Market (Pty) Ltd hereby notifies all residents in the Evander, Mpumalanga area that a trading license application has been lodged with the National Energy Regulator (NERSA) to operate as a Trader in electricity, subject to the approval of the Energy Regulator, this trading activities will be established across South Africa with the first off-taker situated in Evander-Secunda region in the Govan Mbheki Municipality, Mpumalanga.

The licence application is available for inspection at Evander Public Library (13 Lisbon Street, Evander 2280) telephone number (017) 620-6318/19, Cell phone number +27 82 920 4777, Mrs. Agnes Sepuru.

All interested parties and/or any member of the public may lodge written objections with NERSA, within 30 days from the date of this publication. Such objections must be in a form of an affidavit and must be directed to NERSA through any of the addresses below:

NERSA contact details

Physical address

The HoD: Electricity Licensing and Compliance department

Kulawula House

526 Madiba Street

Arcadia

Pretoria

Postal Address

The HoD: Electricity Licensing and Compliance department

P O Box 40343

Arcadia

0007

South Africa

Email address:

zuzeka.njoku@nersa.org.za or siphiwe.khumalo@nersa.org.za

ISAZISO SOKUFAKA ISICELO SELAYISENSE YOKUHWEBA NGOGESI

NgokweSigaba 11 se Electricity Regulation Act, 2006 (Act No. 4 of 2006); I-Green Electron Market (Pty) Ltdyazisa zonke izakhamuzi endaweni yase-Evander, eMpumalanga ukuthi isicelo selayisense yokuhweba sifakwe ku-National Energy Regulator (NERSA) ukuze isebenze njengoMhwebi ngogesi, kuncike ekugunyazweni koMlawuli wezaMandla, le misebenzi yokuhweba izosungulwa eNingizimu Afrika yonkana, nenkampani owokuqala osuka endaweni yase-Evander-Secunda kuMasipala waseGovan Mbheki, eMpumalanga.

Isicelo selayisense siyatholakala ukuze sihlolwe e-Evander Public Library (13 Lisbon Street, Evander 2280), inombolo yocingo (017) 620-6318/19 noma +27 82 920 4777, uNksz Agnes Sepuru.

Bonke abathintekayo kanye/noma noma yiliphi ilungu lomphakathi lingafaka izikhalo ezibhalwe phansi kwa-NERSA, zingakapheli izinsuku eziwu-30 kusukela ngosuku lokushicilelwa. Lokho kuphikisa kufanele kube ngendlela ye-afidavithi futhi kufanele kuqondiswe kwa-NERSA nganoma yimaphi amakheli angezansi:

Imininingwane yokuxhumana ye-NERSA:

Ikheli lendawo:

The HoD: Electricity Licensing and Compliance department

Kulawula House

526 Madiba Street

Pretoria

Postal Address:

The HoD: Electricity Licensing and Compliance department

P O Box 40343

Arcadia

0007

South Africa

Ikheli le imeyili:

zuzeka.njoku@nersa.org.za or siphiwe.khumalo@nersa.org.za